A downloadable game

A pen-and-paper RPG about secret societies using eldritch magic to combat the Spanish colonial government.

Based on Lasers & Feelings by John Harper and submitted to Wika Jam 2020.

Rules available in English and Tagalog.

Feedback is appreciated!

===========================================================

Isang RPG na pang-pluma't papel tungkol sa mga lihim na samahang gumagamit ng balighong salamangka upang labanan ang pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol.

Halaw sa Lasers & Feelings ni John Harper at ipinasa sa Wika Jam 2020.

May sasahol pa ba sa lupit ng panlulupig?

Nabubuhay ka sa dulo ng dantaong 19 sa ilalim ng kamay na bakal ng mga Kastila, bilang isang kabataang pinag-alab ang puso ng mga dalumat ng kalayaan, pagkamakabayan, at pagkakapantay-pantay.

Batid mong nabubulok na ang lipunang Pilipino na pinaghahari-harianan ng mga prayle at peninsular — kaya sumapi ka sa isang lihim na sambahan na nilalayong buwagin ang lipunang kolonyal sa pamamagitan ng kapangyarihang biyaya ng mga Ibayong Diyos. Paano kaya ninyo gagapiin ang Imperyo ng Espanya?

StatusIn development
CategoryPhysical game
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(2 total ratings)
Authorarisia
GenreRole Playing
Tagsfilipino, tagalog, weird

Download

Download
ModoOkulto-ENG v2.pdf 1 MB
Download
ModoOkulto-TAG v2.pdf 1 MB

Install instructions

Rules are available for download in PDF. Each language is in a separate PDF, as labelled.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.